Management

 Department of Recreation Management 

 

Department Chair                        Assoc. Prof. Evren GÜÇER

                        Vice Department Chair                 Assist. Prof. H. Dilek SEVİN